Contractus Kup


F.F.J. Bernlef daget alle by de Contractus oansletten ferienings út foar in sylkriich. It giet hjirby net om in olympyske baan as in sânglês mar om de tocht der tochten, de alvestêdetocht! Dizze rom 200 kilometer lange rûte sil silend, peddeljend, bomend en/as jeiend folbrocht wurde moatte yn in polywikel. Foar dizze bikkeltocht hawwe wy it wykein fan 23-25 juny 2017 ynplend. De start sil moarns om 6:00 oere wêze by Hoora yn Heech. Der wurdt ek nachts troch fearn. Foar de rapste boat is der neist ivige rom ek in moaie priis beskikber foar sawol de feriening as de bemanning. De rapste Contractusferiening wint dêrneist de Contractus Kup. Foar dielnemers dy't letter binnenkomme mar dy't de tocht wol foltôge hawwe sil der fansels in krúske wêze.

Wa't meidwaan wol oan dizze tocht kin fia de webside in startplak risservearje. Wy riede oan om mei 4 persoanen te silen sadat der ûnderweis by toerbeurt slept wurde kin. Dielnemers moatte sels foar in polywikel soargje mei in standaard grutseil en fok. In genua en/as in spinaker is net tastien.Thaeke.com Stichting Ramon scoort tegen kanker Bernlef, de Fryske studinteferiening fan Grins Wurdt lid fan de klub fan 11! Wurdt lid fan de klub fan 11! Wurdt lid fan de klub fan 11!